विलोम शब्द / Vilom Shabd in Hindi / Antonym Words

विलोम शब्द (Antonym Words / Opposite Words / Vilom Shabd in Hindi)

विलोम शब्द ( Vilom Shabd In Hindi / Antonym Words / Opposite Words / Hindi Velom Shabd) का अर्थ है-उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है। उदाहरणार्थ दिन-रात यहाँ रात शब्द, दिन शब्द का ठीक उल्टा (विपरीत) अर्थ व्यक्त कर रहा है। अतः यह विलोम शब्द ( Vilom Shabd / Antonym Words / Opposite Words ) है। विलोमार्थक शब्दों को विपर्यायवाची, विपरीतार्थक, प्रतिलोमार्धक और विलोम शब्द ( Antonym Words / Opposite Words ) भी कहते हैं।

कुछ विलोम शब्द ( Vilom Shabd In Hindi / Antonym Words / Opposite Words / Hindi Vilom Shabd) नीचे दिये गए हैं :

(अ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
अदोषसदोषअचरचर
अग्रजअनुजअर्वाचीनप्राचीन
अनाथसनाथअदोषसदोष
अल्पायुदीर्घायुअग्रजअनुज
अनुरक्तिविरक्तिअकामसुकाम
अल्पज्ञबहुज्ञअन्तरंगबहिरंग
अस्वस्थस्वस्थअर्पणग्रहण
अगलापिछलाअस्तउदय
अन्तआदिअमरमर्त्य
अनुलोमप्रतिलोमअवनतिउन्नति
अवनिअम्बरअनुकूलप्रतिकूल
अर्थअनर्थअग्निजल
अनाहूतआहूतअतिअल्प
अतुकान्ततुकान्तअरुचिसुरुचि
अत्यधिकअत्यल्पअनेकताएकता
अधःउपरिअमृतविष
अधिकतमन्यूनतमअमीरगरीब
अधुनातनपुरातनअनित्यनित्य
अनुग्रहविग्रहअतलवितल
अर्पितगृहीतअधिकअल्प
अर्जनवर्जनअधिकारीअनधिकारी
अपेक्षाउपेक्षाअंधकारप्रकाश
अधमउत्तमअंतर्मुखीवहिर्मुखी
अंगीकारअस्वीकारअश्रुहास
अज्ञविज्ञअभिज्ञअनभिज्ञ
अतिवृष्टिअनावृष्टिअग्रपश्च
अमावस्यापूर्णिमाअपमानसम्मान
अघअनघअथइति
अकालसुकालअनुरागविराग
अर्थीप्रत्यर्थीअगमसुगम
अनैक्यऐक्यअन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्व
अंतअनंतअपनापराया
अचरचरअमृतविष
अर्वाचीनप्राचीनअनेकएक
अदोषसदोषअवनतउन्नत
अग्रजअनुजअजेयजेय
अनाथसनाथअदेयदेय
अल्पायुदीर्घायुअकामसुकाम
अनुरक्तिविरक्तिअन्तरंगबहिरंग
अल्पज्ञबहुज्ञअर्पणग्रहण
अस्वस्थस्वस्थअस्तउदय
अगलापिछलाअमरमर्त्य
अन्तआदिअवनतिउन्नति
अनुलोमप्रतिलोमअनुकूलप्रतिकूल
अवनिअम्बरअग्निजल
अर्थअनर्थअतिअल्प
अनाहूतआहूतअरुचिसुरुचि
अतुकान्ततुकान्तअनेकताएकता
अत्यधिकअत्यल्पअमृतविष
अधःउपरिअमीरगरीब
अधिकतमन्यूनतमअनित्यनित्य
अधुनातनपुरातनअतलवितल
अनुग्रहविग्रहअधिकअल्प
अर्पितगृहीतअधिकारीअनधिकारी
अर्जनवर्जनअंधकारप्रकाश
अपेक्षाउपेक्षाअंतर्मुखीवहिर्मुखी
अधमउत्तमअश्रुहास
अंगीकारअस्वीकारअभिज्ञअनभिज्ञ
अज्ञविज्ञअग्रपश्च
अतिवृष्टिअनावृष्टिअपमानसम्मान
अमावस्यापूर्णिमाअथइति
अघअनघअनुरागविराग
अकालसुकालअगमसुगम
अर्थीप्रत्यर्थीअन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्व
अनैक्यऐक्यअपनापराया
अंतअनंतअमृतविष
अनेकएक  

(आ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
आहारनिराहारआचारदुराचार
आवश्यकअनावश्यकआस्तिकनास्तिक
आर्द्रशुष्कआविर्भूततिरोभूत
आमिषनिरामिषआकर्षणविकर्षण
आग्रहदुराग्रहआधारनिराधार
आसक्तअनासक्तआच्छादितअनाच्छादित
आधुनिकप्राचीनआस्थाअनास्था
आदिअनादिआरम्भअन्त
आगतअनागतआकुंचनप्रसारण
आश्रितनिराश्रितआगामीविगत
आरोहअवरोहआजादगुलाम
आवृतअनावृतआदिष्टनिषिद्ध
आदानप्रदानआलोकअंधकार
आशानिराशाआभ्यन्तरबाह्य
आयातनिर्यातआकाशपाताल
आत्मापरमात्माआगमलोप
आग्रहीदुराग्रहीआगेपीछे
आतुरअनातुरआदत्तप्रदत्त
आयव्ययआनाजाना
आहानविसर्जन  

(इ, ई)

शब्दविलोमशब्दविलोम
इतिअथइहलोकपरलोक
इसकाउसकाइकट्ठाअलग
इच्छाअनिच्छाइष्टअनिष्ट
ईश्वरअनीश्वरईदमुहर्रम
ईषत्अलमईशअनीश

(उ, ऊ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
उपकारअपकारऊपरनीचे
उदात्तअनुदात्तउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उधारनकदउदयअस्त
उन्नतिअवनतिउच्चनिम्न
उद्घाटनसमापनउत्साहनिरुत्साह
उन्मीलननिमीलनउचितअनुचित
उत्तरायणदक्षिणायनउपचारअपचार
ऊर्ध्वनिम्नउपमेयअनुपमेय
उत्थानपतनउपमाअनुपमा
उऋणऋणउपायनिरुपाय
उदयाचलअस्ताचलउपयोगदुरुपयोग
उत्तरदक्षिणउत्कर्षअपकर्ष
उत्कृष्टनिकृष्टउपयुक्तअनुपयुक्त
उन्मुखविमुखउत्तमअधम
उद्यमनिरुद्यमऊधमविनय
उद्धतविनीतउग्रसौम्य
उपस्थितअनुपस्थितउपसर्गप्रत्यय
ऊर्ध्वअधोउर्वरअनुर्वर/बंजर
ऊँचनीचऊर्ध्वगामीअधोगामी

(ए, ऐ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
एकअनेकएड़ीचोटी
एकलबहुलएकत्रविकीर्ण
एकताअनेकताएकाग्रचंचल
ऐहिकपारलौकिकऐक्यअनैक्य
ऐश्वर्यअनैश्वर्यऐतिहासिकअनैतिहासिक

(ओ, औ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
ओजस्वीनिस्तेजऔचित्यअनौचित्य
औपचारिकअनौपचारिकऔपन्यासिकअनापन्यासिन

(क वर्ग)

शब्दविलोमशब्दविलोम
कलआजक्रमव्यतिक्रम
कठोरकोमलकुकृतिसुकृति
कुटिलऋजु/सरलक्रयविक्रय
कृत्रिमप्राकृतकलुषनिष्कलुष
कार्यअकार्यकडुवामीठा
कठिनसरलकुख्यातविख्यात
क्रूरअक्रूरकृतज्ञअकृतज्ञ/कृतघ्न
क्रोधक्षमाकीर्तिअपकीर्ति
कनिष्ठज्येष्ठकलंकनिष्कलंक
कायरनिडरकोपकृपा
कुरूपसुन्दरकदाचारसदाचार
कपूतसपूतकटुमधु
कृष्णशुक्लकृपणउदार/दानी
कर्मण्यअकर्मण्यकर्कशसुशील
करुणनिष्करुणकसूरवारबेकसूर
कुसुमव्रजक्षरअक्षर
क्षमाक्रोधक्षमअक्षम
क्षुद्रमहत्क्षणिकशाश्वत
क्षमादण्डखलसज्जन
ख्यालकुख्यातखिलनामुरझाना
खगोलभूगोलखाद्यअखाद्य
खुलाबन्दखीझनारीझना
खंडनमंडनखराखोटा
खेदप्रसन्नतागतआगत
ग्रस्तमुक्तगम्भीरवाचाल
गुप्तप्रकटगृहीतत्यक्त
गुणअवगुणगगनपृथ्वी
गोचरअगोचरगरलसुधा
गमनआगमनगणतन्त्रराजतन्त्र
गुरुलघुगृहीत्यागी
ग्राह्यत्याज्यगेयअगेय
गद्यपद्यगर्मीसर्दी
गरीबअमीरगहराछिछला
ग्राम्यशिष्टगीलासूखा
घरबाहरघृणाप्रेम
घटनाबढ़नाघातप्रतिघात
घनतरलघरेलूबनैला

(च वर्ग)

शब्दविलोमशब्दविलोम
चरअचरचढ़ावउतार
चिन्मयजड़चंचलस्थिर
चलअचलचाहअनचाह
चोरसाघुचतुरमूढ़
चिरन्तननश्वरचिरअचिर
चेतनअचेतनछाँहधूप
छलीनिश्छलजन्ममृत्यु
ज्येष्ठकनिष्ठज्वारभाटा
ज्योतिर्मयतमोमयजयपराजय
जलथलजवानीबुढ़ापा
जागरणनिद्राजाग्रतसुषुप्त
जागृतिसुषुप्तिजाड़ागर्मी
जोड़घटावजीवनमरण
जड़चेतनजंगमस्थावर
जेयअजेयजातिकुजाति
जीतहारज्ञानअज्ञान
झूठसचझोपड़ीमहल

(त वर्ग)

शब्दविलोमशब्दविलोम
तामसिकसात्विकतृष्णावितृष्णा
तानाभरनीतापशीत
तारीफशिकायततिक्तमधुर
तिमिरप्रकाशतीक्ष्णकुंठित
तीव्रमंदतुकांतअतुकांत
तुच्छमहानत्याज्यग्राह्य
तरुणवृद्धतुलअतुल
तृषातृप्तितृप्तअतृप्त
थलचरजलचरथोड़ाबहुत
थोकफुटकरदयालुनिर्दय
दानीकंजूसदुर्दान्तशांत
दुरुपयोगसदुपयोगधनीनिर्धन
दुर्जनसज्जनदानवदेव
धर्मअधर्मदुर्गन्धसुगन्ध
ध्वंसनिर्माणधनीनिर्धन
धूपछाँहधरागगन
नखशिखनरनारी
नागरिकग्रामीणनूतनपुरातन
निषिद्धविहितनिर्दयसदय
निर्लज्जसलज्जनिरामिषसामिष
निद्राजागरणनैसर्गिककृत्रिम
निराकारसाकारनगदउधार
निश्छलछलीनीरससरस
नमक हरामनमक हलालनिर्गुणसगुण
निषेधविधिनगरग्राम
निश्चेष्टसचेष्टनिर्जीवसजीव
दिनरातन्यूनअधिक
दीर्घकायकृशकायदुराचारीसदाचारी
दातासूमदुराशयसदाशय
दक्षिणवामदेयअदेय
दृढ़विचलितदिवारात्रि
दुर्बलसबलदृश्यअदृश्य
दूषितस्वच्छदुःशीलसुशील
धीरअधीरदोषगुण
धार्मिकअधार्मिकधृष्टविनीत
न्यायअन्यायनश्वरशाश्वत
नामअनामनिर्दोषसदोष
निरर्थकसार्थकनिन्दास्तुति
निंद्यवंद्यनिष्कामसकाम
नेकबदनिरक्षरसाक्षर
नैतिकअनैतिकनरकस्वर्ग
निराशाआशानिर्धनधनी
निर्मलमलिननकलअसल
नयापुरानानास्तिकआस्तिक
नित्यअनित्यनकारात्मकसकारात्मक
निर्माणध्वंसनेकीबदी

(प वर्ग)

शब्दविलोमशब्दविलोम
पक्षविपक्षपरुषकोमल
पंडितमूर्खपुण्यपाप
पठितअपठितपरमार्थस्वार्थ
परतंत्रस्वतंत्रपूर्ववर्तीपरवर्ती
पाश्चात्यपौर्वात्यप्रवृत्तिनिवृत्ति
प्रसादविषादप्रत्यक्षपरोक्ष
प्राकृतिककृत्रिमफलनिष्फल
फूलनामुरझानाबैरप्रीति
वन्धनमोक्ष/मुक्तिबदनेक
बढ़ियाघटियाबद्धमुक्त
बर्बरसभ्यबलवानबलहीन
बहिरंगअंतरंगबाढ़सूखा
बाह्यआभ्यंतरबाढ़ग्रस्तसूखाग्रस्त
भयनिर्भयभ्रान्तनिर्धान्त
भूगोलखगोलभूतभविष्य
भूलोकधुलोकभेदअभेद
भोगीयोगीभोग्यअभोग्य
मसृणरूक्षमहात्मादुरात्मा
मानवीयअमानवीयमित्रशत्रु
मुखप्रतिमुख, पृष्ठमिलनविरह
मीठाकडुवामर्त्यअमर
मृदुलरूक्षमातापिता
मालिकनौकरमोक्षबंधन
पात्रकुपात्रपुरुषस्त्री
पतनउत्थानपराजयजय
परायाअपनापताखोज
परिश्रमविश्रामपवित्रअपवित्र
प्रकाशअंधकारप्रख्यातअख्यात
प्रज्ञमूढ़प्रतिकूलअनुकूल
प्रफुल्लम्लानप्रलयसृष्टि
प्रशंसानिंदाप्रकटगुप्त/प्रच्छन्न
पानीआगपालकसंहारक
पुरातननवीनपूर्वउत्तर / पश्चिम
पूर्ववत्नूतनवत्पूर्णिमाअमावस्या
प्रेमघृणापूर्णअपूर्ण
परार्थस्वार्थपरकीयस्वकीय
पुरस्कारतिरस्कारपतनोन्मुखविकासोन्मुख
प्रसारणसंकोचनप्रमुख/प्रधानगौण
प्राचीनअर्वाचीनप्राचीप्रतीची
प्रजाराजाफूटमेल
फायदानुकसानबुराअच्छा
भलाबुराभद्रअभद्र
भिखारीदाताभौतिकआध्यात्मिक
भारीहल्कामानवदानव
मानअपमानमानकअमानक
मुख्यगौणमूकवाचाल
मलिननिर्मलमरणजीवन
मनुजदनुजमिहनतीआलसी
मृतजीवितमुनाफानुकसान

(य, र, ल, व)

शब्दविलोमशब्दविलोम
यशअपयशयथार्थकल्पित
रतविरतरागविराग
लघुगुरुलिखितअलिखित
लौकिकअलौकिकलेनदेन
वहिष्कारस्वीकारव्याससमास
विपत्तिसम्पत्तिवृष्टिअनावृष्टि
विपन्नसम्पन्नविश्लेषणसंश्लेषण
विस्तारसंक्षेपव्यष्टिसमष्टि
विवादनिर्विवाद / निर्णयविसर्जनआह्वान
वृद्धतरुणवैतनिकअवैतनिक
वादीप्रतिवादीविजयपराजय
विकासह्रासवनमरु
वसंतपतझड़वृहत्लघु
विधिनिषेधविमुखउन्मुख
विरहमिलनविश्वासअविश्वास
विषअमृतयोगवियोग
योगीभोगीरातदिन
रचनाध्वंस / विनाशराजतंत्रप्रजातंत्र
रामरावणरिक्तपूर्ण
रूपवानक्रुरूपरंगीनरंगहीन बेरंग
राजारंक / प्रजालाभहानि
लुप्तप्रकटलौहस्वर्ण
लिप्तनिर्लिप्तव्यर्थअव्यर्थ / सार्थक
विरतनिरत / शतविनीतउद्धत
विकीर्णसंकीर्णविपद्सम्पद्
वैमनस्यसौमनस्यविशिष्टसाधारण
व्यस्तअकर्मण्यव्ययआय
विक्रयक्रयविस्तृतसंक्षिप्त
विधवासधवाविख्यातकुख्यात
विषादआह्लादवक्रऋजु
वन्यपालितवृद्धिहास
विकर्षआकर्षविनाशनिर्माण
वियोगसंयोगविशालकायलघुकाय
विशेषसामान्यविसर्जनसर्जन

(श, ष, स, ह)

शब्दविलोमशब्दविलोम
शोषणपोषणशीतउष्ण
शरणअशरणशयनजागरण
श्वेतश्यामशुभअशुभ
शिवअशिवशासकशासित
शकुनअपशकुनशुक्लकृष्ण
शत्रुमित्रशोकहर्ष
शुष्कआर्द्रशुचिअशुचि
श्लीलअश्लीलशोषकपोषक, शोषित
शांतअशातश्रव्यअश्रव्य / दृश्य
श्रीगणेशइतिश्रांतअश्रांत
श्रद्धाअश्रद्धाशृंखलाविश्रृंखला
षंडमर्दषंडत्वपुंसत्व
सगुणनिर्गुणस्वजातिविजाति
सक्षमअक्षमसकामनिष्काम
सज्जनदुर्जनसंन्यासीगृहस्थ
सत्असत्सुन्दरकुरूप
सूमदातासुनामदुर्नाम
स्पृश्यअस्पृश्यसाक्षरनिरक्षर
सपूतकपूतस्वर्गनरक
साकारनिराकारसृष्टिप्रलय
सदाशयदुराशयसबलनिर्बल
सुखदुःखस्थिरचंचल
सत्यअसत्यसंकीर्णविस्तीर्ण
सुकरदुष्करसादरनिरादर
स्वल्पायुचिरायुस्वकीयापरकीया
सुलमदुर्लभसभ्यअसभ्य
संगनि:संगहर्षशोक/विषाद
ह्रासवृद्धिहिंसाअहिंसा
ह्रस्वदीर्घसमविषम
सहयोगीप्रतियोगीसरलकटिन
सामान्यविशिष्टसुधागरल
सजलनिर्जलसर्दगर्म
सचझूठसुगमदुर्गम
संधिविग्रहसंघटनविघटन
सदयनिर्दयसुबहशाम
सवर्णअवर्णस्वप्नजागरण
सुकृतिककृतिसरसनीरस
समाजव्यक्तिसंपन्नविपन्न
सम्मानअपमानससीमअसीम
सहजदुष्कर/कठिनस्थूलसूक्ष्म
स्थावरजंगमस्मरणविस्मण
स्वार्थपरमार्थस्वदेशीपरदेशी
स्वाधीनपराधीनसंगतअसंगत
संश्लिष्टविश्लिष्टसार्थकनिरर्थक
सापेक्षनिरपेक्षसामिषनिरामिष
सारअसारसुगंधदुर्गंध
सुभगदुभगसुराजदुराज
सौभाग्यदुर्भाग्यस्वतन्त्रपरतन्त्र
स्तुतिनिंदासदाचारवियोग
सुमतिकुमतिसंयोगकदाचार/दुराचार
सत्कारतिरस्कारसमासव्यास
सात्विकतामसिकसम्मुखविमुख
सुशीलदुःशीलसमष्टिव्यष्टि
संपद्विपद्हासरुदन
हँसनारोनाहारजीत

What is the definition of Vilom shabd in Hindi?

‘विलोम शब्द का अर्थ है-उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है।

What is the opposite word of Sundar?

Sunder (सुन्दर ) – Kurup (कुरूप)

What is the meaning of Viprit Shabd?

‘विलोम शब्द का अर्थ है -उल्टा या विपरीत (Viprit)। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है।
उदाहरणार्थ दिन-राता यहाँ रात शब्द, दिन शब्द का ठीक उल्टा (विपरीत) अर्थ व्यक्त कर रहा है।
अतः यह विलोम शब्द है। विलोमार्थक शब्दों को विपर्यायवाची, विपरीतार्थक, प्रतिलोमार्धक और विलोम शब्द भी कहते हैं।